WIELKI S£OWNIK NAUKI I SZTUKI

TOM VIII

NAUKI ANTROPOLOGICZNE

ANTROPOLOGIA

jest nauk¹ o tym, co ludzie robi¹, kiedy widz¹, ¿e inni widz¹, co robi¹.KRYMINOLOGIA

jest nauk¹ o tym, co ludzie robi¹, kiedy myœl¹, ¿e nikt nie widzi, co robi¹.KRYMINALISTYKA

stara siê przekonaæ ludzi, ¿e zawsze ktoœ coœ móg³ zobaczyæ.ARCHEOLOGIA

jest nauk¹ o tym, co ludzie robi¹ tam, gdzie ju¿ nie ma ludzi.ASTRONAUTYKA

to nauka o tym, co ludzie robi¹ tam, gdzie jeszcze nie by³o ludzi.