WIELKI S£OWNIK NAUKI I SZTUKI

TOM VII

NAUKI I SZTUKI OPTYCZNE

MALARSTWO

to sztuka zajmuj¹ca siź tym, co cz³owiek powinien ogl¹daę.PORNOGRAFIA

to sztuka zajmuj¹ca siź tym, czego cz³owiek nie powinien ogl¹daę.MUZEALNICTWO

to nauka o tym, co cz³owiek powinien ogl¹daę bez dotykania.OBYCZAJNOŒĘ

to nauka o tym, co cz³owiek powinien dotykaę bez ogl¹dania.