WIELKI S£OWNIK NAUKI I SZTUKI

TOM VI

NAUKI PSYCHICZNE

PSYCHOLOGIA

jest nauk¹ o rozmaitoœci pogl¹dów psychologów na temat wzorców osobowych.PSYCHOPATIA

to praktyczne poszukiwanie nietypowych wzorców osobowych.PSYCHIATRIA

dawniej Inkwizycja, zajmuje siź praktycznym przekonywaniem psychologów i psychopatów o istnieniu uniwersalnych wzorców osobowych.PSYCHOANALIZA

jest nauk¹ poœwiźcon¹ pismom i kompleksom Zygmunta Freuda.