WIELKI S£OWNIK NAUKI I SZTUKI

TOM V

NAUKI I SZTUKI PRAKTYCZNE

BUDOWNICTWO

zajmuje siź badaniem wytrzyma³oœci ludzi w róænych fazach cyklu inwestycyjnego i eksploatacyjnego.PRAWO

jest dziedzin¹ wiedzy o tym, co ludzie mog¹ zrobię ludziom, którzy robi¹ ludziom to, czego ludzie nie mog¹ robię ludziom.ZARZDZANIE

1. teoretyczne: nauka jak kierowaę ludŸmi mimo braku si³y i autorytetu.

2. praktyczne: sztuka uæywania si³y i autorytetu przez tych, którzy je maj¹.