WIELKI S£OWNIK NAUKI I SZTUKI

TOM XX

NAUKI CYBERNETYCZNE

MUZYKA

jest nauk¹ i sztuk¹ grania na cz³owieku przy pomocy dŸwiźku wydawanego przez róæne instrumenty.POEZJA

to bezinteresowne oddzia³ywanie na emocje ludzkie przy pomocy s³ów.POLITYKA

to interesowne oddzia³ywanie na emocje ludzkie przy pomocy s³ów.BIUROKRACJA

to sztuka sterowania ludŸmi przy pomocy rozmaitych druków.