WIELKI S£OWNIK NAUKI I SZTUKI

TOM XVIII

NAUKI I SZTUKI CZ£EKONAŒLADOWCZE

AUTOMATYKA

jest nauk¹ i sztuk¹ udawania cz³owieka przez maszyny. W odróænieniu od informatyki, automatyka symuluje g³ównie czynnoœci fizyczne. Dziźki automatyce cz³owiek znajduje coraz wiźcej zastosowań w automatyce.INFORMATYKA

jest nauk¹ i sztuk¹ udawania cz³owieka przez komputery. W odróænieniu od automatyki, informatyka symuluje tylko czynnoœci umys³owe. Wskutek sukcesów informatyki cz³owiek coraz szerzej traci zastosowanie w spo³eczeństwie, ma za to wiźcej czasu na zajmowanie siź komputerami.