WIELKI S£OWNIK NAUKI I SZTUKI

TOM XVII

NAUKI I SZTUKI MEDYCZNE

MEDYCYNA

jest nauk¹ i sztuk¹ zmuszania do æycia cz³owieka juæ istniej¹cego.PROKREACJA

jest sztuk¹ zmuszania do æycia cz³owieka jeszcze nie istniej¹cego.ANTYKONCEPCJA

to nauka o tym, jak powinni siź zachowywaę ludzie, którzy nie chc¹ mieę do czynienia z prokreacj¹.HIGIENA

to nauka o tym, co powinni robię ludzie, jeœli nie chc¹ mieę do czynienia z medycyn¹.