WIELKI S£OWNIK NAUKI I SZTUKI

TOM XVI

NAUKI HISTORYCZNE

BIOLOGIA

by³a kiedyœ nauk¹ o wyj¹tkowoœci æycia. Dzisiaj biolodzy zajmuj¹ siź typowymi zjawiskami fizycznymi i chemicznymi, zachodz¹cymi w organizmach æywych oraz martwych.CHEMIA

zwana dawniej alchemi¹, zajmowa³a siź waænymi dla ludzi sprawami, przede wszystkim nieœmiertelnoœci¹ i przemianami róænych pierwiastków w z³oto. Obecnie nieœmiertelnoœę bada medycyna, a przemiany pierwiastków fizyka j¹drowa. Wspó³czesne zastosowania chemii ograniczaj¹ siź do szkolnictwa oraz gorzelnictwa.FIZYKA

by³a kiedyœ nauk¹ o tym, jak ludzie postrzegaj¹ materialny œwiat. Wspó³czesna fizyka sta³a siź wiedz¹ irracjonaln¹ o obiektach ma³ych i duæych, niedostrzegalnych dla zwyk³ych ludzi, ukazuj¹cych siź tylko niektórym predestynowanym fizykom.MATEMATYKA

kszta³towa³a idee, konstruuj¹c z nich niesprzeczny i zupe³ny system. Po odkryciu Gödla, zgodnie z którym system niesprzeczny i zupe³ny nie moæe istnieę, matematyka zajmuje siź kszta³towaniem m³odzieæy szkolnej.GEOGRAFIA

gromadzi³a kiedyœ pogl¹dy ludzi na temat budowy Ziemi. Obecnie geografia g³osi tylko jeden pogl¹d, dlatego jest uwaæana raczej za doktrynź.MATERIALIZM HISTORYCZNY

inaczej marksizm, jest nauk¹ rzeczywiœcie historyczn¹ i nigdzie juæ nie wystźpuj¹c¹. Nikt dziœ dobrze nie pamiźta, co g³osi³, szczególnie marksiœci.