WIELKI S£OWNIK NAUKI I SZTUKI

TOM XIV

NAUKI RELIGIJNE

TEOLOGIA

jest nauk¹ o tym, w co ludzie wierz¹, ¿e Bóg chcia³by, ¿eby o nim myœleli.RELIGIA

jest ogóln¹ nauk¹ o tym, w co ludzie powinni wierzyæ.EKONOMIA

jest nauk¹ o tym, w co ludzie wierz¹.HISTORIA

jest nauk¹ o tym, w co ludzie powinni wierzyæ, ¿e by³o. Wiara w historiê jest obowi¹zkowa dla ma³oletnich – w ramach tak zwanego obowi¹zku szkolnego.FUTUROLOGIA

jest nauk¹ o tym, w co ludzie mogliby wierzyæ, ¿e bêdzie. Futurologia nie jest obowi¹zkowa.