WIELKI S£OWNIK NAUKI I SZTUKI

TOM XII

NAUKI MILITARNE

EKOLOGIA

jest nauk¹ o tym, jak dobrze by³oby na œwiecie, w którym nie by³oby ludzi. Nauczanie ekologii jest w wiźkszoœci krajów dozwolone, ale praktyczne jej uprawianie podlega karze. Legaln¹ – lecz ograniczan¹ – praktyk¹ ekologiczn¹ pozostaje wojna.ROLNICTWO

jest nauk¹ i sztuk¹ przeciwdzia³ania ekologii. Niektóre kraje próbuj¹ zwalczaę rolnictwo w niektórych krajach.METEOROLOGIA

to sekretna sztuka ochrony przyrody oraz pokoju œwiatowego, uprawiana pod pozorem prorokowania pogody. Wydatki na meteorologiź skutecznie ograniczaj¹ potencja³ państwa w zakresie kszta³towania pogody, które choę ³atwiejsze i tańsze, mog³oby mieę niebezpieczny wp³yw na stan œrodowiska oraz stosunki miźdzynarodowe.UFOLOGIA

zajmuje siź tropieniem przypadków naruszania przestrzeni ludzkiej przez obce istoty. Wiźkszoœę ufologów pracuje spo³ecznie i nie nosi umundurowania. Chźtnie fotografuj¹, lecz zazwyczaj z marnym skutkiem.WOJSKOWOŒĘ

jest nauk¹ i sztuk¹ naruszania cudzej przestrzeni oraz ochrony przestrzeni w³asnej. W odróænieniu od funkcjonariuszy ufologii, wojskowi s¹ umundurowani i pobieraj¹ æo³d. Nie lubi¹ fotografowania.