WIELKI S£OWNIK NAUKI I SZTUKI

TOM XI

NAUKI ASTRALNE

ASTROLOGIA

jest nauk¹ o tym, co gwiazdy mówi¹ o cz³owieku.ASTRONOMIA

jest nauk¹ o tym, co cz³owiek mówi o gwiazdach.