WIELKI S£OWNIK NAUKI I SZTUKI





TOM X

NAUKI SPO£ECZNE I POKREWNE





LITERATURA

to nauka o tym, co pisz¹ ludzie uznawani przez literatów za literatów.



IDEOLOGIA

to popularna forma ascezy intelektualnej, szczególnie uæyteczna w polityce.



POLITOLOGIA

jest nauk¹ poszukuj¹c¹ usprawiedliwienia dla dzia³ań polityków.



SOCJOLOGIA

bada pogl¹dy socjologów na temat spo³eczeństwa.